Podsumowanie warunków umowy Fortum Med

Wariant Ty + Partner

Operator medyczny:

Pełną treść umowy znajdziesz klikając powyżej lub pod adresem:

fortum.pl/umowa-online-fortum-med

Sprzedawca: Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk NIP: 781-186-16-10, KRS 0000378299, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiotem Twojej umowy będzie

Zapewnienie świadczenia usług medycznych przez Grupę LUX MED

Czas trwania umowy

24 miesiące od rozpoczęcia świadczenia usług

Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi 1-ego dnia miesiąca kalendarzowego, rozpoczynającego się po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta Umowa (np. dla umowy zawartej 2 czerwca datą uzyskania uprawnień jest 1 sierpnia).

Jeśli rozwiążesz z nami Umowę przed zakończeniem 24-miesięcznego okresu jej obowiązywania, będziesz zobowiązany zapłacić na nam karę umowną w wysokości 50% wartości miesięcznej opłaty za pakiet, za każdy miesiąc pozostały do końca tego okresu.

  • Pakiet Partnerski Rozszerzony - 133 złote miesięcznie
  • Pakiet Partnerski Rozszerzony Plus - 195 złotych miesięcznie

Pakiety

Termin płatności każdorazowo znajdziesz na fakturze wysyłanej na adres jaki wskażesz w umowie. Płatności w cyklu miesięcznym.

Termin płatności

Zakres usług

Możesz złożyć zgłoszenia lub reklamacje w formie pisemnej na adres: ul. Postępu 21C Warszawa 02-676 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@luxmed.pl albo telefonicznie pod nr telefonu 22 33 22 888.

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu jesteś zobowiązany /-a złożyć Fortum stosowne oświadczenie. Możesz także skorzystać z wzoru "Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy".

Standardy dostępności znajdziesz pod adresem:

fortum.pl/standardy-dostepnosci-lux-med

Standardy dostępności
Przeczytaj umowę
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (wypełnij tylko, gdy różni się od adresu zamieszkania)

Dane drugiej osoby

Zgody

Wypełnij formularz, by zawrzeć umowę