Podsumowanie warunków umowy Fortum Med

Wariant Rodzina

Operator medyczny:

Pełną treść umowy znajdziesz klikając powyżej lub pod adresem:

fortum.pl/umowa-online-fortum-med

Sprzedawca: Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Jana Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk NIP: 781-186-16-10, KRS 0000378299, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS

Przedmiotem Twojej umowy będzie

Zapewnienie świadczenia usług medycznych przez Grupę LUX MED

Czas trwania umowy

24 miesiące od rozpoczęcia świadczenia usług

Rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi 1-ego dnia miesiąca kalendarzowego, rozpoczynającego się po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym została zawarta Umowa (np. dla umowy zawartej 2 czerwca datą uzyskania uprawnień jest 1 sierpnia).

Jeśli rozwiążesz z nami Umowę przed zakończeniem 24-miesięcznego okresu jej obowiązywania, będziesz zobowiązany zapłacić na nam karę umowną w wysokości 50% wartości miesięcznej opłaty za pakiet, za każdy miesiąc pozostały do końca tego okresu.

  • Pakiet Rodzinny Rozszerzony - 165 złotych miesięcznie
  • Pakiet Rodzinny Rozszerzony Plus - 309 złotych miesięcznie
  • Pakiet Rodzinny Kompleksowy - 353 złote miesięcznie

Pakiety

Termin płatności każdorazowo znajdziesz na fakturze wysyłanej na adres jaki wskażesz w umowie. Płatności w cyklu miesięcznym.

Termin płatności

Zakres usług

Możesz złożyć zgłoszenia lub reklamacje w formie pisemnej na adres: ul. Postępu 21C Warszawa 02-676 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: kontakt@luxmed.pl albo telefonicznie pod nr telefonu 22 33 22 888.

Masz prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z tego tytułu. W tym celu jesteś zobowiązany /-a złożyć Fortum stosowne oświadczenie. Możesz także skorzystać z wzoru "Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy".

Standardy dostępności znajdziesz pod adresem:

fortum.pl/standardy-dostepnosci-lux-med

Standardy dostępności
Przeczytaj umowę
Adres zamieszkania
Adres do korespondencji (wypełnij tylko, gdy różni się od adresu zamieszkania)

Dane drugiej osoby

Dane trzeciej osoby

Dane czwartej osoby

Zgody

Wypełnij formularz, by zawrzeć umowę